Triathlon Gołdap Regulamin Gołdap Kids

Gołdap Kids 2017
DYSTANS 200, 500, 1000 m
GOŁDAP, 23.07.2017

 • 1. Urząd Miejski w Gołdapi
  2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi
  3. LABOSPORT Polska sp. z o.o.

  1. Upowszechnienie biegania wśród dzieci i młodzieży jako wszechstronnej formy ruchu.
  2. Promocja Gołdapi w kraju i na świecie.
  3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży wśród mieszkańców Gołdapi i okolic.
  1. Gołdap Kids odbędzie się w dniu 23.07.2017 r. (niedziela).
  2. Start i meta będą znajdować się przy ulicy Promenada Zdrojowa tuż przy Tężni.
 • Sobota, 22.07.2017
  15:00 objazd trasy kolarskiej
  16:00 – 20:00 wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów) oraz EXPO

  Niedziela, 23.07.2017
  07:00 – 09:00 wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów)
  07:00 – 16:00 EXPO oraz inne atrakcje
  07:30 – 09:15 wprowadzanie rowerów do strefy zmian
  09:00 start dystans 1/2 IM (indywidualnie i sztafety)
  09:30 start kategorii wiekowej 1-7 lat – bieg na 200 m
  09:40 start kategorii wiekowej 8-11 lat – bieg na 500 m
  09:50 start kategorii wiekowej 12-15 lat – bieg na 1 km
  10:00 ceremonia wręczania nagród dla dzieci (okolice mety)
  10:15 oficjalne otwarcie Triathlon Gołdap (okolice strefy zmian)
  10:20 odprawa techniczna (okolice strefy zmian)
  10:50 start dystans 1/8 IM (indywidualnie i sztafety)
  11:00 start dystans 1/4 IM (indywidualnie i sztafety)
  14:00 – 17:30 wydawanie rowerów ze strefy zmian
  15:00 – ceremonia wręczania nagród dla dystansu 1/4 IM i 1/8 IM
  17:00 zamknięcie trasy
  17:00 – 17:30 ceremonia wręczania nagród dla dystansu 1/2 IM

  1. Gołdap Kids zostanie rozegrany na dystansach: bieg na 200 m (1-7 lat), bieg na 500 m (8-11 lat), bieg na 1 km (12-15 lat). Pomiar trasy GPS.
  1. Biuro zawodów będzie mieściło się w okolicach strefy zmian przy ulicy Promenada Zdrojowa tuż przy Tężni.
  2. Biuro zawodów będzie czynne 22.07.2017 w godzinach 16:00-20:00 r. oraz w dniu zawodów 23.07.2017 r. w godzinach 7:00-09:00.
  1. W punktach odświeżania dostępna będzie woda mineralna niegazowana.
  1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii wiekowej otrzymają dyplomy.
  2. Każdy zawodnik, który ukończy Gołdap Kids otrzyma okolicznościowy medal.
  1. W zawodach Gołdap Kids obowiązują opłaty w wysokości:
   20,00 PLN płatne do 11.07.2017
   40,00 PLN płatne do 23.07.2017

  2. Termin wpłaty rozumiany jest, jako data przyjścia przelewu na konto organizatora.
  3. Wpłaty dokonywane tradycyjnym przelewem należy kierować na konto:
   LABOSPORT Polska sp. z o.o.
   ul. Browarna 86-87
   82-300 Elbląg
   PKO BP 07 1020 1752 0000 0702 0211 0310
   BIC/SWIFT: BPKOPLPW
   W tytule przelewu powinno znaleźć się ”nazwisko i imię, opłata startowa Gołdap Kids 2017, dystans″.

  4. Jeśli zawodnik lub zawodniczka chcieliby zrezygnować z udziału w Gołdap Kids to organizator zwróci wniesioną opłatę startową pomniejszoną o 50%, pod warunkiem, że na to miejsce zgłosi się i opłaci aktualną opłatę startową osoba z listy rezerwowej.
  5. W przypadku zgłoszeń po 23 czerwca 2017 r. organizator nie gwarantuje zawodnikowi/zawodniczce otrzymania pełnego pakietu startowego.
  6. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie w terminie do 7 dni od daty zaksięgowania opłaty startowej na koncie.
  7. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik/trener/rodzic/opiekun oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę LABOSPORT Polska sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).
  1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.triathlongoldap.pl.
  1. Dane osobowe uczestników Gołdap Kids będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
  2. Dane osobowe uczestników Gołdap Kids będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Gołdap Kids obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
  4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Gołdap Kids. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
  6. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
  7. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Gołdap Kids należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na mail biuro (małpa) startlist (kropka) pl, z tematem maila „Gołdap Kids – Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
  2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje dotyczące Gołdap Kids Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
  4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Gołdap Kids będzie ostateczna.
  1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 23.07.2017 r. o godz. 8:30.
  2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie w Biurze Zawodów.
  3. Organizator nie wysyła nieodebranych pakietów startowych.
  4. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: numer startowy, ubezpieczenie NNW.
  5. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
  6. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
  7. Odbiór nagród i dyplomów może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Organizator nie wysyła nieodebranych nagród i dyplomów.
  8. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
  9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
  10. W Gołdap Kids nie będą wymagane licencje PZTri.
  11. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.

Podziel się!

Udostępnij ten tekst znajomym, prześlij mailem lub zapisz/wydrukuj ku pamięci

(c) 2016-17 Labosport   |   wykonanie: sportsBRND.pl